LGBTI equality and human rights in Europe and Central Asia

ILGA-Europe statement on 1 December referendum in Croatia

Croatia: say yes to human rights for all and reject constitutional amendment on marriage!

Hrvatska: recite „da“ ljudskim pravima za sve i odbacite ustavnu promjenu definicije braka!

Hrvatska inačica nastavku

On 1 December 2013, Croatian citizens will take part in a referendum asking if marriage should be defined in the Constitution as a union between a man and woman.

The campaign to define marriage as union of a man and a woman was initiated and promoted by an initiative "In the Name of the Family" which opposes any advance towards recognition of the human rights of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people. The group gathered the number of signatures required by the law to initiate such referendum.

ILGA-Europe regrets that the Croatian authorities agreed that an issue of human rights affecting a minority group should be decided by a popular majority vote.

ILGA-Europe is disappointed that Croatia, a new member of the European Union marks its entry into a Union based on the principles of equality, dignity and respect for human rights for all with a referendum which has no other aim but to restrict the rights of some citizens of Croatia.

ILGA-Europe calls on all citizens of Croatia who value freedom, respect and human rights to vote no at this referendum.

We appeal to political leaders, opinion makers and prominent personalities in Croatia to publicly voice their opposition to this restrictive and discriminatory constitutional amendment.

Marriage equality and recognition of same-sex unions is not a threat or danger to anyone. It is simply another step towards the elimination of oppression and discrimination. Research from countries where same-sex unions are legally recognised and protection from discrimination exist, show a much higher level of happiness and content compared to those countries where inequality and discrimination still exist.

The number of countries that legally recognise same-sex unions is growing: 21 out of 49 European countries now do so.

It is time for Croatia to decide if it wants to build a democratic country where every person is respected and a society where happiness of all people matters, or a country which wants to anchor discrimination in its main law.

Vote for human rights, respect and happiness for all. Say no to discriminatory constitutional amendment.

Glasaj protiv this Sunday!

Brussels
28 November 2013


Hrvatska inačica

Hrvatska: recite „da“ ljudskim pravima za sve i odbacite ustavnu promjenu definicije braka!

Prvoga prosinca ove godine, hrvatski građani izaći će na referendum na kojem će odlučivati treba li se Ustavom definirati brak kao „zajednica muškarca i žene“.

Kampanju za ustavnu definiciju braka kao zajednice muškarca i žene pokrenula je i provodi građanska inicijativa „U ime obitelji“ koja se protivi napretku ka prepoznavanju ljudskih prava LGBTI (lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transseksualaca i interseksualaca) osoba. Inicijativa je skupila zakonom potreban broj potpisa za pokretanje referenduma.

ILGA-Europe izražava žaljenje što su hrvatske vlasti dopustile da se o ovom pitanju o ljudskim pravima koje zahvaća jednu manjinu odlučuje glasanjem većine.

ILGA-Europe je razočarana što Hrvatska, nova članica Europske unije, obilježava svoj ulazak u Uniju, koja se temelji na principima jednakosti, dostojanstvu i poštivanju ljudskih prava svih osoba, ovakvim referendumom kojemu je jedini cilj ograničiti prava određenih građana Republike Hrvatske.

ILGA-Europe poziva sve građane Hrvatske koji cijene slobodu, poštivanje i ljudska prava da glasaju „protiv“ na ovom referendumu.

Apeliramo na političke vođe, utjecajne i istaknute ličnosti u Hrvatskoj da javno izraze svoje protivljenje ovoj restriktivnoj i diskriminatornoj promjeni Ustava.

Bračna jednakost i prepoznavanje istospolnih zajednica ne predstavljaju prijetnju ili opasnosti nikome. To je naprosto još jedan korak prema uklanjanju ugnjetavanja i diskriminacije. Istraživanja iz zemalja gdje su istospolne zajednice zakonski priznate i gdje postoji zaštita od diskriminacije pokazuju puno više razine sreće i zadovoljstva u usporedbi s onim zemljama gdje neravnopravnost i diskriminacija još uvijek postoje.

Broj zemalja koje zakonski priznaju istospolne zajednice raste: dvadeset i jedna od 49 zemalja Europe trenutno priznaje ovakve zajednice.

Vrijeme je da Hrvatska odluči želi li izgraditi demokraciju u kojoj se svaku osobu poštuje i društvo u kojem je sreća svakog pojedinca važna ili želi biti država koja ukorjenjuje diskriminaciju u svoj najvažniji zakon.

Glasaj za ljudska prava, poštivanje i sreću svih ljudi! Reci „ne“ diskriminatornoj promjeni Ustava.

Glasaj „protiv“ ove nedjelje!

Bruxelles
28. studenog 2013.